Všeobecné obchodní podmínky

Článek I

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Tokyo Solar Slovensko, s.r.o. se sídlem Komenského 18/5, 945 01 Komárno, IČO: 52823610, DIČ: 2121161427, DIČ: SK2121161427 zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra oddíl: Sro, vložka č.: 50014/N (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“), kteří jakýmkoli způsobem kontaktují prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.

Kontaktní údaje prodávajícího:
Název společnosti: Tokyo Solar Slovensko, s.r.o.

Adresa: Komenského 18/5, 945 01 Komárno

Adresa pro reklamace a vrácení zboží:Radnótiho 14, 946 03 Kolárovo
E-mail: info@tokyosolar.sk
Telefon: +420 735 906 122

Číslo účtu pro bezhotovostní platby : SK24 0900 0000 0051 6753 5667, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Orgán dozoru:

Inspektorát SOI pro Nitranský kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Článek II
Cena zboží

 1. Prodávající je plátcem DPH.
  2. Všechny ceny za zboží a služby a veškeré poplatky na www.infra-topeni.eu jsou uváděny včetně DPH.
  3. K základní ceně objednávky je připočtena cena za dopravu zboží. Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

Článek III
Objednávka zboží

 1. Zboží může kupující objednat:
  – odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu na www.infra-topeni.eu
  – zasláním emailu s uvedením požadovaného zboží na info@tokyosolar.sk
  – telefonicky na +421 911 505 002
  2. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 písm. 1 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží”). Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.
  3. Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.
 2. Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně dle objednávky.
 3. Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího.
  6. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost).
 4. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.

Článek IV
Platební podmínky

 1. Způsob platby kupní ceny:

Dobírkou – kupující zaplatí za zboží v hotovosti při doručení zásilky kurýrní službou.

 1. Platba je možná v měně CZK.

Článek V
Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky (vzniku kupní smlouvy) zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodly jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem, je expedováno v co nejkratším čase obvykle do 6-7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a část z nich není skladem, prodávající informuje o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), záruční list (pokud to vyžaduje povaha zboží), návod v českém jazyce v písemné nebo elektronické podobě. Faktura slouží zároveň jako dodací list.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající zajišťuje dopravu zboží v rámci České republiky prostřednictvím kurýrní společnosti Slovak Parcel Service s.r.o. a Toptrans Eu a.s.
 7. O odeslání/expedování zboží bude prodávající informovat kupujícího e-mailem.
 8. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě poškození zásilku nepřevzít od doručovatele. Kupující i prodávající se takto vyhnou zbytečným nákladům na případnou reklamaci zboží.
 9. Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:

– zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí

zboží, které bylo dodáno jako poslední,

– dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu

– zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 1. V případě většího zájmu se může stát, že prodávající bude mít nedostatek zboží skladem a tak objednané zboží může kupujícímu dodat postupně v několika balících, přičemž poštovné a balné platí kupující jako za jeden balík.

Článek VI
Odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se použije odst. 2 nebo 3 Zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy podat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech, případně takové uplatnění práva lze uplatnit i v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který prodávající

zveřejňuje na web-stránce zde:

https://infra-topeni.eu/reklamacni-formular


3. Nárok na 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy nevzniká u výrobků, které byly upraveny nebo vyrobeny dle individuálních požadavků zákazníka.

 1. Rovněž nárok na 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy nevzniká, pokud byla objednávka realizována na právnickou osobu, jelikož právnické osoby se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku ve kterém je uvedeno, že zboží není možné vrátit.
 2. Prodávající vrátí zaplacené plnění za zboží včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č.. 102/2014 Sb. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než mu je doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží.
 3. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel.

Článek VII
Reklamační a záruční podmínky

 1. Pro zakoupené zboží platí záruční a reklamační podmínky uvedené v reklamačním řádu prodávajícího. Reklamační řád naleznete zde:

Článek VIII
Ochrana osobních údajů

 1. V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybutechto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) a implementací opatření k zajištění souladu společnosti Tokyo Solar Slovensko, s.r.o. s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenskej republiky), všeobecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce:

Článek IX
Závěrečná ustanovení

 1. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační a záruční podmínky.
  2. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce Prodávajícího.
 2. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách i v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 Sb, Zákona č. 102/2014 Sb, Zákona č. 122/2013 Sb, Zákona č. 22/2004 Sb, Zákona č. 22/2004 Sb, jakož i Zákona č. 513/1991 Sb.
 3. Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti dne 1. prosince 2020.

Dobré ceny u nás

Neváhejte se zeptat!

Doručení po celé ČR