Reklamační a záruční podmínky

nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

1.Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č.j. 250/2007 Sb. v platném znění, Občanským zákoníkem SR a platnými právními předpisy. Prodávající informuje ještě před koupí o odpovědnosti

prodávajícího za vady zboží (dle § 622 – 624 Občanského zákoníku), o postupu uplatňování a vyřizování reklamace, stížnosti a podnětů, o tom kde může uplatnit reklamaci, zejména v případě, že je místo pro vyřízení reklamace odlišné od sídla vašeho podnikání.
2. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
3. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.
4. Záruční doba na topné folie, topné rohože je 10 let, na terasová topná tělesa 3 roky, na termostaty a solární sprchy 2 roky. Záruční doba na infrapanely je 5letá záruka na topný panel, a 2letá záruka na přijímač. Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace.
5. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, přebírá-li si zboží kupující osobně, v den jeho převzetí.

 1. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
  7. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

– při mechanickém poškození výrobku způsobeném kupujícím,

– nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

-zjevným úmyslným poškozením,

-používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

-zanedbáním péče a údržby o zboží,

-poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

-používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních

podmínek,

-neodbornou montáží, nedovolenou úpravou nebo změnou parametrů výrobku, oprava provedená osobou, která nemá oprávnění k provedení těchto zásahů na předmět koupě.

 1. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly jako následek živelné pohromy nebo jiné škodné události ( blesk, požár, poškození vodou, změnou napětí v síti, apod. )
 2. Reklamované zboží je třeba zaslat na adresu Tokyo Solar Slovensko s.r.o Radnótiho 14, 94603 Kolárovo. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.
 3. Pro případ uplatnění reklamace lze využít reklamační formulář, který je dostupný na webové stránce prodávajícího: https://infra-topeni.eu/reklamacni-formular
 4. K tomu, aby spotřebitel mohl uplatnit reklamaci vady koupeného výrobku stačí, když prokáže, že výrobek byl zakoupen u konkrétního prodejce a že je ještě v záruce. Není zákonem stanoveno, jakým dokladem to má prokázat. V občanském zákoníku se uvádí (§ 620), že, pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi, avšak na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Z uvedeného vyplývá, že, pokud v záručním listu prodávající neuvádí jiné údaje o výrobku (podrobněji), než na dokladu ke koupi, ani neposkytuje delší záruku, než je zákonná, vyžadování dokladu o koupi i záručního listu při reklamaci vady výrobku je v určitém případě duplicitně – v případě, že se záruka uplatňuje u prodejce – ne v záručním servisu. Pokud spotřebitel uplatňuje právo na opravu vady nebo výměnu vadného výrobku za nezávadný, není nutný doklad o koupi. Prodávající nemůže odmítnout přijetí reklamace od spotřebitele, pokud tento umí prokázat, že vadný výrobek byl u prodávajícího zakoupen a je v záruční lhůtě.
  Při reklamaci topné folie je však nutno připojit i potvrzený datový list odborně způsobilou osobou podle vyhl. 509/2009 Sb.
 5. V případě, že bylo reklamované zboží zasláno poštou případně přepravní společností, dopravní náklady spojené s odesláním reklamace na adresu prodávajícího hradí kupující.
 6. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen ihned doručit kupujícímu potvrzení o přijetí (uplatnění) reklamace; pokud potvrzení

nelze doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

 1. Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data doručení reklamace přepravní společností. Po uplynutí 30 denní lhůty na

vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

 1. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

– při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo opravy vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

– při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci pro daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci, nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), nebo slevu z ceny,
– pokud se stejná odstranitelná vada, která již byla dvakrát reklamována a odstraněna opravou,

vyskytne potřetí v záruční době nebo pokud se vyskytnou tři rozdílné vady, má kupující nárok na výměnu zboží nebo vrácení kupní ceny. Právo výběru má spotřebitel,

 1. Reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 2. Odeslání vyřízené reklamace zpět kupujícímu zajišťuje prodávající přepravní společností Slovak Parcel Service s.r.o.Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka u Dunaje, na své náklady.
  18. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
  19. Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo má-li za to, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
  Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je například Inspektorát SOI pro Nitranský kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, http://www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
  Kupující jsou oprávněni použít platformu řešení sporů on-line (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Kupující při předkládání podání v platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online.

Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

 1. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

Dobré ceny u nás

Neváhejte se zeptat!

Doručení po celé ČR